Tag Archives: Eva Kotátková


Eva Kotatkova

evakotatkovauntitled, from the exhibition Controlled Memory Loss, 2009

Eva Kotatkova, Untitled (2009)

From the exhibition Controlled Memory Loss at Hunt Kastner, Prague.


Eva Kotatkova

Eva-Kotatkova-Drawing-Exercise-Photo-2006

Eva Kotatkova, ‘Drawing Exercise’ (2006)


Eva Kotátková

‘Imitating the mountains’, Eva Kotátková (2005)