Tag Archives: zaum


Aleksei Kruchenykh

Aleksei Kruchenykh, ‘Vselenskaia voina (Universal war)’ (1916)

Audio recording. Poems read by Masha Chlenova, 2012. The Museum of Modern Art, New York