Tag Archives: insanity


David Shrigley

David Shrigley, ‘untitled (insanity)’ (2012)