Tag Archives: taiwan


Cian-Yu Bai

CianYuBai_Melting, 2013

‘Melting’ (2013) by Cian-Yu Bai.


Ming-Liang Tsai

Scene from ‘The Wayward Cloud‘ (2005) directed by Ming-Liang Tsai.