Tag Archives: eradicate


Jon Sasaki

‘An attempt to selflessly eradicate one’s individual identity’ (2006) by Jon Sasaki